Tentaanmälan

Du anmäler dig till salskrivning senast en vecka före skrivningstillfället. Anmälan görs på webben på Mitt universitet. Aktivera ditt studentkonto först!

Skrivningstillfället

Tag med legitimation! Den som vill ha sin skrivning hemskickad ska lämna frankerat kuvert (dubbelt porto) tillsammans med skrivningen. Institutionen använder den adress som finns i LADOK.

Betyg

Beslut om betyg kan inte överklagas, detta följer av 12 kap. 2 och 4 §§ högskoleförordningen. En student har dock möjlighet att begära rättelse eller omprövning. Ett beslut om betyg som blivit uppenbart oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas både till fördel och till nackdel för studenten.
Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet.

Tentasalar

Här finner du universitetets skrivsalar

Beställning av resurstentavakt

Student som är i behov resursrum för sin tentamen, det kan handla om t ex dyslexi eller funktionshinder ska göra en anmälan till studentexpeditionen senast två veckor innan tentamen.