Internationella relationer I, 30 hp
Delkurs 1: Introduktion till internationella relationer (7,5 hp)
Delkurs 2: Introduktion till internationellt samarbete (7,5 hp)
Delkurs 3: Introduktion till internationell säkerhet (7,5 hp)
Delkurs 4: Introduktion till internationell politisk ekonomi (7,5 hp)
Kursen introducerar studenterna till studiet av internationella relationer. Den första delkursen behandlar disciplinens viktigaste teoretiska traditioner. De följande tre delkurserna introducerar disciplinens huvudsakliga sub-discipliner: samarbete (institutioner/globalt styre), säkerhet, samt internationell politisk ekonomi.

Behörighet: Engelska B och Samhällskunskap A
 

 


Internationella relationer II, 30 hp
Delkurs 1: Internationellt samarbete kring globala utmaningar (7,5 hp)
Delkurs 2: Fördjupningsstudier i IR (7,5 hp)
Delkurs 3: Forskningsfärdigheter (7,5 hp)
Delkurs 4: Självständigt arbete (7,5 hp)
 
Kursen ger fördjupade kunskaper inom internationella relationer. Den första delkursen fördjupar kunskaperna om det ökande internationella samarbetet, såväl ekonomiskt som politiskt efter 1945.
Den andra delkursen utgörs av fördjupningsstudier, där studenten väljer en kurs inom en av disciplinens huvudsakliga sub-discipliner (institutioner/globalt styre, säkerhet, eller internationell politisk ekonomi). Den tredje delkursen ger studenten grundläggande kunskaper i de forskningsfärdigheter som krävs för att kunna författa den mindre uppsats som avslutar kursen (fjärde delkurs).
 
Behörighet till IRII: Minst 22,5 hp i Internationella relationer I
Särskilt urval till Internationella Relationer II. Platserna fördelas på grundval av uppnått betyg på de tre första delkurserna i Internationella Relationer I. IR/EH programstudenter har platsgaranti till IRII men de ska ansöka varje termin.

 


Internationella relationer III, 30 hp
Delkurs 1: Kvalitativa metoder i studiet av internationella relationer (7,5 hp)
Delkurs 2: Kvantitativa metoder i studiet av internationella relationer (7,5 hp)
Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)
 
Kursen inleds med delkurser i kvalitativa och kvantitativa metoder i studiet av internationella relationer samt forskningsdesign. Vidare får studenten fördjupa sig i något av flera utvalda forskningsfält inom de tre sub-disciplinerna (internationellt samarbete (institutioner/globalt styre), internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi) inom vilket studenten senare även skriver en längre vetenskaplig uppsats (examensarbete för kandidatexamen).  Kursens betoning ligger på att få färdigheter i kvalitativ och kvantitativ metoder samt förmåga att formulera ett eget vetenskapligt problem inom ämnet internationell relationer. Det innebär bland annat att lägga upp och genomföra en självständig (individuell) undersökning, presentera resultaten av denna i en längre vetenskaplig uppsats, försvara den egna texten muntligt samt opponera på en medstudents uppsats.
 
Behörighet till IRIII: IRI-II (60 hp).
Särskilt urval till IRIII. Alla icke-programstudenter får ett meritvärde baserat på delkursbetygen från de sex bästa delkurserna i IRI och IRII (eller motsvarande kurser vid andra universitet). IR/EH programstudenter har platsgaranti till IRIII men de ska ansöka varje termin.
 

 


Om ämnet internationella relationer vid Stockholms universitet
Ämnet introducerar studenterna till studiet av internationella relationer ur ett historiskt perspektiv med betoning på politiska, ekonomiska och sociala förändringar. IR-disciplinen utgörs av tre huvudsakliga sub-discipliner (institutioner/globalt styre, säkerhet, eller internationell politisk ekonomi). Ämnet omfattar en rad problemområden som till exempel globaliseringens ekonomiska och sociala konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och integration på både regional och global nivå. Centrala aktörer i dessa studier är stater, internationella organisationer, icke-statliga organisationer samt transnationella företag. Vi förmedlar grundläggande kunskaper om nämnda aspekter av internationella relationer ur olika teoretiska perspektiv. Kurserna speglar tydligt den utveckling mot ökad pluralism, teoretiskt och disciplinärt, som kännetecknar undervisning och forskning i internationella relationer i det globala forskarsamhället. Utbildningen i ämnet internationella relationer lämpar sig väl för dig som i framtiden vill arbeta med internationella frågor som journalist, diplomat eller utredare i olika organisationer.