Internationella relationer I, 30 hp

Delkurs 1: Introduktion till internationella relationer (7,5 hp)
Delkurs 2: Konflikt och säkerhet i det internationella systemet (7,5 hp)
Delkurs 3: Internationellt samarbete, integration, oberoende (7,5 hp)
Delkurs 4: Globala studier (7,5 hp) Här väljer du mellan ett utbud av olika kurser

Kursen introducerar studenterna till studiet av internationella relationer ur ett historiskt perspektiv med betoning på ekonomiska och politiska förändringar. Kursen har en inriktning mot internationell politisk ekonomi. Inom kursen behandlas internationella problem som t.ex. globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och integration på regional och global nivå ur olika teoretiska perspektiv. Vidare ges möjlighet till fördjupning inom olika globala problemområden. Kursen strävar att förmedla grundläggande kunskaper om ovanstående aspekter av internationella relationer.

Behörighet: Engelska B och Samhällskunskap A

 

Internationella relationer II, 30 hp.

Delkurs 1: Internationell politisk ekonomi - ett historiskt perspektiv (7,5 hp)
Delkurs 2: Internationellt samarbete kring globala utmaningar(7,5 hp)
Delkurs 3: Metoder i studiet av internationella relationer (7,5 hp)
Delkurs 4: Självständigt arbete (7,5 hp)

Kursen ger fördjupade kunskaper om den internationella politiska ekonomin ur ett historiskt perspektiv. Speciellt fördjupas kunskaperna om det ökande internationella samarbetet, såväl ekonomiskt som politiskt efter 1945. Olika typer av globala utmaningar och lösningar diskuteras på kursen. Även icke-statliga aktörers betydelse behandlas. Kursen ger också grunder i vetenskapsteori, teori och metoder inom ämnet internationella relationer. Terminen avslutas med att studenten författar en mindre uppsats som presenteras muntligt.

Behörighet till IRII: IRI (30 hp).

Särskilt urval till Internationella Relationer II. Platserna fördelas på grundval av högskolepoäng med betyget A, B och C på de fyra delkurserna i Internationella Relationer I. IR/EH programstudenter har platsgaranti till IRII men de ska ansöka varje termin.

 

Internationella relationer III, 30 hp

Delkurs 1: Teori och metod i studiet av internationella relationer (7,5 hp)
Delkurs 2: Litteraturkurs (7,5 hp)
Delkurs 3: Uppsats- och seminariekurs (15 hp)

Kursen inleds med en fördjupande kurs om teorier och metoder i studiet av internationella relationer och internationell politisk ekonomi. Vidare får studenten fördjupa sig i ett av flera utvalda forskningsfält inom ramen för institutionens forskningsprofil, samma forskningsfält inom vilket studenten senare skriver en längre vetenskaplig uppsats.

Kursens betoning ligger på att utveckla studentens förmåga att formulera ett eget vetenskapligt problem inom ämnet internationella relationer. Det innebär bland annat att lägga upp och genomföra en egen undersökning, att presentera resultaten av denna i en längre vetenskaplig uppsats, försvara den egna texten muntligt samt opponera på en medstudents uppsats.

Behörighet till IRIII: IRI-II (60 hp) samt ytterligare 30 hp.

Särskilt urval till IRIII. Platserna fördelas på grundval av antal högskolepoäng med betyget A, B, eller VG på dom sex bästa delkurserna (eller motsvarande max 45 hp) inom Internationella relationer I, 30 hp, och Internationella relationer II, 30 hp, eller motsvarande kurser vid andra universitet. IR/EH programstudenter har platsgaranti till IRIII men de ska ansöka varje termin.

 

Om ämnet internationella relationer vid Stockholms Universitet

Ämnet introducerar studenterna till studiet av internationella relationer ur ett historiskt perspektiv med betoning på ekonomiska och politiska förändringar. Internationella relationer på Stockholms universitet har en inriktning mot internationell politisk ekonomi.
Ämnet omfattar en rad problemområden som till exempel globaliseringens ekonomiska och sociala konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och integration på både regional och global nivå. Centrala aktörerna i dessa studier är stater, internationella organisationer, icke-statliga organisationer samt transnationella företag. Vår ambition är att förmedla grundläggande kunskaper om nämnda aspekter av internationella relationer ur olika teoretiska perspektiv.
Kurserna speglar tydligt den utveckling mot ökad pluralism, teoretiskt och disciplinärt, som kännetecknar undervisning och forskning i internationella relationer i det globala forskarsamhället.

Utbildningen i ämnet Internationella relationer lämpar sig väl för dig som i framtiden vill arbeta med internationella frågor som journalist, diplomat eller utredare i olika organisationer.