Ref nr: SU-301-0031-17

 

vid Ekonomisk-historiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2017-12-10.

Vid Ekonomisk-historiska institutionen bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena ekonomisk historia och internationell politisk ekonomi. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. I forskarutbildningen ingår uppgiften att i enlighet med en individuell studieplan formulera och genomföra ett avhandlingsprojekt och avlägga föreskrivna doktorandkurser.

Projektbeskrivning
Doktorandutlysningen görs inom ramen för projektet ”Sverige före Gustav Vasa: En ekonomiskhistorisk nytolkning av statens omvandling under senmedeltiden”, som finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius’ stiftelse. Huvudsyftet med projektet är att undersöka det senmedeltida svenska styresskicket ur ett ekonomiskhistoriskt perspektiv och med utgångspunkt i nya ekonomiskhistoriska forskningsresultat. Det kommer att göras genom två sammankopplade undersökningar; en om regenternas resemönster under fem perioder (1332-1365, 1448-1457, 1470-1497, 1501-1503, 1504-1512), och en om lokalt nätverksbyggande under 1360- och 1430-talen och Sturetiden. Doktoranden skall genomföra nätverksstudien för den sistnämnda, som omfattar ca 50 år och är helt avgörande för undersökningen eftersom den utgör en övergångstid till en starkare och mera byråkratisk statsmakt.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fakultetsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i ekonomisk historia ska den studerande uppfylla tre villkor:

 1. Genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia, nationalekonomi eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia, nationalekonomi eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av uppsatsarbete.
 2. Genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.
 3. Kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Vid tillsättningen kommer avseende att fästas vid förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

 • självständighet i analys och uppläggning i tidigare arbeten

 • förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan

 • tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar

 • metodologisk och vetenskaplig mognad

 • förmåga att förhålla sig kritisk till materialet

 • förmåga att strukturera materialet med hjälp av ekonomisk-historisk eller annan relevant begreppsapparat och analysmetod

 • förmåga att på ett originellt och vetenskapligt sätt genomföra analys av ett material

 • god kommunikations- och samarbetsförmåga.

  Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se. I övrigt, se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia.

  Anställningsvillkor
  Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Under de första tre åren finansieras doktoranden med stipendium. Sista året erhålls doktorandanställning. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Tillträde den 15 januari 2018. Finansiering utgår i högst 48 månader heltid. Doktoranderna ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, men utbildningen kan komma att kombineras med förordnande som innebär en tjänstgöringsskyldighet motsvarande högst 20 % av heltid och som består av undervisning eller administration. Doktorandtiden förlängs då, men högst motsvarande fem år.

  Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Då institutionen eftersträvar en så jämn könsfördelning som möjligt ser vi gärna att kvinnor söker platsen ifråga.

  Kontakt
  Ytterligare information lämnas av studierektorn för forskarutbildningen, Paulina de los Reyes, tfn 08-16 20 91, paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se, och av projektledaren Dag Retsö, tfn 072-1473386, dag.retso@ekohist.su.se.

  Fackliga företrädare
  Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

  Ansökan
  Du söker anställningen genom att maila din ansökan (dag.retso@ekohist.su.se, bo.franzen@ekohist.su.se, eller janken.myrdal@ekohist.su.se) eller skicka den med papperspost (Dag Retsö, Ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm). Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är institutionen tillhanda senast sista ansökningsdag.

  När du ansöker ber vi dig att tillhandahålla följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter

 • din högsta examen

 • dina språkkunskaper

 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

  och att bifoga följande dokument

 • personligt brev

 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser

 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor, en mall finns på Ekonomisk-historiska institutionen, forskarutbildning) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)

 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)

 • självständiga arbeten/uppsatser på kandidat- och masternivå (skickas med papperspost till Dag Retsö, Ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm)

  Välkommen med din ansökan!

  Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.