Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska relationer med Ryssland i ett historiskt perspektiv
Inte med någon annan stat eller statsbildning har det svenska riket genom tiderna haft så komplicerade relationer med som Ryssland eller dess föregångare. Mot den bakgrunden är alla försök att belysa och fördjupa kunskaperna om skilda aspekter på detta förhållande värdefulla. Denna studie – med ett svenskt perspektiv – avser att belysa hur interaktionen mellan statsledningarna och de ledande organen i de båda rikena utvecklats alltsedan mitten av 1200-talet. Väsentligt källmaterial kommer för denna studie förutom avtal att vara skriftväxlingar mellan makthavare i de båda rikena, den svenska ledningens interna material om relationerna, utredningar, riksdagshandlingar och andra statshandlingar.
Det svårt definiera vilka frågor som specifikt rör ländernas utrikes- och säkerhetspolitik. Avtal och överenskommelser dem emellan är dock naturliga inslag. Sådant som i stort enbart rör handel, utbildning och forskning, kultur och samfärdsel med mera kommer i stort att förbigås. Såväl äldre som moderna definitioner av enskilda staters utrikes- och säkerhetspolitik och deras ibland skilda uppfattningar av dessa begrepp måste problematiseras. Detta eftersom småstatens, den mindre stormaktens och världsmaktens bedömningar kan skilja sig väsentligt åt. Väsentligt är också att belysa hur relationerna har växlat utifrån ländernas olika styrkepositioner under skilda epoker.
Swedish foreign and security relations to Russia in a long perspective
The Swedish empire has never had any such complicated relations with any other state or state formation as with Russia and its predecessors. Against this background, all attempts to illuminate and deepen the knowledge of different aspects of the relationships of the countries are valuable. This study has a Swedish perspective and refers to how the interaction between the state leaderships and the leading bodies in the two states has developed since the middle of the 13th century. Essential source material for this study will, in addition to agreements between the countries, be correspondence between those in head in the two states, the Swedish governmental internal material on relations, investigations, parliamentary documents and other state papers.
           It is difficult to determine which issues specifically concern the foreign and security policy of the countries. Agreements between them naturally have elements, which concern the subjects of the governments. Both older and modern definitions of the foreign and security policy of states and the sometimes differing perceptions of these concepts of different countries must be problematized, as the assessments of the small state, the smaller superpower and the world power can differ significantly. It is also important to shed light on how relations have changed based on different positions of strength of the countries during different eras.