Vid varje institution finns det som regel ett skyddsombud. Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och de har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö. På motsvarande sätt är studerandeskyddsombuden studenternas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska skyddsombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.