I en ny avhandling i ekonomisk historia studerar Erik Hegelund mönster och drivkrafter för kort- och långsiktiga förändringar i makroekonomin. Avhandlingen består av fyra separata artiklar. En av dessa studerar arbetslösheten i 10 länder över 100 år och finner att förändringar i mängden investeringar kan ha långsiktiga effekter på arbetslöshet.

De flesta tidigare studier använder data från 1960 och framåt. Två av studierna i avhandlingen använder data från 1913 och framåt. Detta är mycket ovanligt.

- Många tidigare studier har funnit tecken på att förändringar i tillväxt kan ha stor betydelse för arbetslösheten. Men detta är, så vitt jag känner till, den första studie som lyckas visa på detta samband med hjälp av data på flera länder över en så lång tidsperiod,  säger Erik Hegelund, doktorand i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Idag utgår många diskussioner om arbetsmarknaden, både inom forskning och politik, från tanken att förändringar i till exempel tillväxt och produktion är så gott som oviktiga för arbetslösheten på längre sikt. Resultaten i denna avhandling indikerar tvärtom att utvecklingen av BNP-tillväxt och investeringar kan vara centrala faktorer för att förstå arbetslöshetens utveckling.

Detta tyder på att forskningen bör ägna mer uppmärksamhet till möjligheten att makroekonomisk utveckling kan ha långsiktiga effekter på sysselsättning och arbetslöshet. Givet att så är fallet har det även potentiellt stora effekter på många andra diskussioner som indirekt rör denna typ av fenomen, såsom ekonomisk politik, syn på tillväxt, löner med mera.

Ett annat bidrag i avhandlingen är nya data. Dels presenteras nya beräkningar av bruttonationalprodukt (BNP) och arbetslöshet för Sverige per månad under 1900-talet. Dels presenteras nya data av den årliga arbetslösheten i nio andra länder från tidigt 1900-tal till idag. Dessa nya data öppnar upp nya möjligheter till framtida forskning.

- En sak vi funnit när vi satt ihop nya data på arbetslösheten i Sverige under 1900-talet är att arbetslösheten var som högst under 1990-talet. Tidigare har många hävdat att arbetslösheten var som högst under 1920- och 1930-talet.

---

Erik Hegelund, Empirical essays on unemployment and business cycles
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1380468&dswid=1268

Försvar av avhandlingen äger rum fredag 28 februari kl. 13 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.