Ref. nr SU FV-1309-17
Sista ansökningsdag: 2017-06-26

Länk till ansökan

Ämnesbeskrivning
Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors materiella livsbetingelser förändras och gestaltar sig under olika tider och i olika delar av världen, globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Traditionella intresseområden inom ekonomisk historia är försörjning, produktion och fördelning av resurser samt institutionella förändringar och samspelet mellan människor, marknader och stater.

Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Arbetsuppgifterna omfattar egen forskning, undervisning inom grund-, avancerad- och forskarnivå samt planera och medverka i ansökningar om externa forskningsmedel. Administrativa uppgifter inklusive ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom ekonomisk historia som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska också beakta graden av självständighet när det gäller att utveckla och driva forskningsprojekt, samt bidra till internationell vetenskaplig diskussion via publicering i internationella tidskrifter eller andra internationellt tillgängliga publikationer.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid framgångsrik forskarhandledning.

Stor vikt fästs vidatt framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästsvid förmågan till inomvetenskapligt samarbete.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är följande:
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Genomgången forskarhandledarutbildning.
God kännedom om och erfarenhet av svensk ekonomisk historisk forskning. 

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland professorerna ser fakulteten gärna att kvinnor söker anställningen.
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och forskarhandledarutbildning, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, ska genomgå sådana utbildningar under de två första åren av anställningen.

Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor för forskarutbildningen, professor Paulina de los Reyes, tfn 08-16 20 91, paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se
Du kan också vända dig till prefekten, professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kristina Löfstedt, tfn 08-16 33 02, kristina.lofstedt@su.se

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!