Ref.nr SU FV-1558-17
Sista ansökningsdag: 2017-06-10

Länk

Projektbeskrivning
Doktorandutlysningen görs inom ramen för projektet ”Fastighetspriser i Stockholms innerstad från 1600-talet till idag”, som finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse. Huvudsyftet med projekt är att rekonstruera ett historiskt fastighetsindex för Stockholms innerstad sedan 1600-talet. Detta index kommer att användas för att analysera långsiktiga trender och kortsiktiga fluktuationer. Projektet har stor samhällsrelevans. Uppgången i bostadspriserna i Stockholm de senaste 20 åren saknar motstycke i ett historiskt perspektiv. Relationen mellan fastighetspriser och olika fundamentala faktorer är en mycket omtvistad fråga. Vissa menar att fundamentala faktorer talar för de högre bostadspriserna. Andra varnar för en nära stående krasch. En längre tidshorisont kan nyansera denna diskussion. Under de senaste 150 åren har fyra krascher i fastighetspriser inträffat: 1905–1918, 1931–1955, 1979–1985 och 1990–1995. Alla fyra krascher följde en längre period av prisökningar, byggboom och ekonomisk kris. Erfarenheter från dessa krascher är fortfarande relevanta.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fakultetsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i ekonomisk historia ska den studerande uppfylla tre villkor:

 1. Genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia med ekonomisk-historisk inriktning, nationalekonomi eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia med ekonomisk-historisk inriktning, nationalekonomi eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av uppsatsarbete.
 2. Genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.
 3. Kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Vid tillsättningen kommer avseende att fästas vid förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

 • förmåga och förtrogenhet med att använda statistiska metoder på svenskt källmaterial
 • självständighet i analys och uppläggning i tidigare arbeten
 • förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
 • tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • förmåga att förhålla sig kritisk till materialet
 • förmåga att strukturera materialet med hjälp av ekonomisk-historisk eller annan relevant begreppsapparat och analysmetod
 • förmåga att på ett originellt och vetenskapligt sätt genomföra analys av ett material
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se. I övrigt, se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia.

Anställningsvillkor
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Under de första tre åren finansieras doktoranden med stipendium. Sista året erhålls doktorandanställning. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Tillträde den 1 september 2017. Finansiering utgår i högst 48 månader heltid. Doktoranderna ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, men utbildningen kan komma att kombineras med förordnande som innebär en tjänstgöringsskyldighet motsvarande högst 20 % av heltid och som består av undervisning eller administration. Doktorandtiden förlängs då, men högst motsvarande fem år.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av studierektorn för forskarutbildningen, Paulina de los Reyes, tfn 08-16 20 91, paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se, och av projektledaren Rodney Edvinsson, tfn 08-16 13 86, rodney.edvinsson@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor, en mall finns på Ekonomisk-historiska institutionen, forskarutbildning) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer)
 • intyg om engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Gäller ej studenter som genomgått högskoleutbildning vid svenskt universitet/högskola, där engelska är ett av behörighetskraven.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.