Ref.nr SU FV-1457-17
Sista ansökningsdag: 2017-06-10

Länk

Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser en plats vid forskarutbildningen i internationella relationer med inriktning mot säkerhets- och miljöpolitik. Sökande bör ha ett intresse av global säkerhetspolitik och särskilt kopplingen med miljöutmaningar, freds- och konfliktpolitik, och legitima och/eller effektiva regionala/globala governance-institutioner. För denna doktorandplats bör de regionala/globala strukturer och styrformer som avser att ta sig an sådana frågor stå i fokus. Vi söker kandidater med en bakgrund i internationella relationer, positiv politisk ekonomi, jämförande politik, samhällsvetenskaplig miljöforskning eller en relaterad relevant samhällsvetenskaplig disciplin. Särskild meriterande är erfarenhet av kvantitativ metod och ”mixed methods”, då programmet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder såsom enkäter, experiment, processpårning, semi-strukturerade intervjuer och komparativa fallstudier. Erfarenhet av kvantitativ metod är en merit men inte ett krav. Ytterligare meriterande är förmåga att arbeta i en internationell forskargrupp och att kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet. Kandidaten måste ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska.

Doktorandplatsen är heltidsfinansierad under fyra år och placerad vid Ekonomisk-historiska institutionen. Utbildningen planeras starta den 28 augusti 2017. Doktorandanställningen kommer vara en del av ett program – Hållbar utveckling i en förändrad geopolitisk era: Utmaningar och möjligheter för Sverige – finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) 2017–2020. Programmets syfte är att kritiskt granska och utforska samspelet mellan geopolitiska strömningar och miljö- och naturresursrelaterade förändringar. I grunden handlar det om hur våra samhällen kommer att behöva utformas och kapaciteten förstärkas för att kunna möta en ökande resursknapphet och samtidigt säkerställa en positiv utveckling och politisk stabilitet under den tidsepok som nu allt oftare kallas ”människans geologiska tidsålder” – Antropocenen. Programmet består av sex svenska partners: Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Peace Research Insititute (SIPRI), samt Linköpings, Stockholms, Lunds och Uppsala universitet. Stockholms universitet kommer att stå värd för en forskarskola för om Miljöpolitik och geopolitik inom programmet. Se programmets hemsida för ytterligare information.

Ekonomisk-historiska institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningsgruppen i internationella relationer (IR) strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Forskningen fokuserar på tre områden i IR: internationell säkerhet, internationella institutioner och global politisk ekonomi. Global and Regional Governance (GRG) är ett ledande forskningsområde vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och förankrad i institutionen.

Om utbildning på forskarnivå
Utbildningen på forskarnivå i internationella relationer syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen av forskningsresultat. Utbildningen ska göra den studerande förtrogen med skilda sociala, ekonomiska och samhällsstrukturer och ge en bred orientering om forskningsutvecklingen inom ämnet i avsikt att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planlägga och utarbeta vetenskapliga projekt och publikationer. Utbildningen är uppdelad i en kursdel (omfattande 75 högskolepoäng) och i en avhandlingsdel (165 högskolepoäng). För ytterligare information om utbildningens uppläggning, se institutionens hemsida.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fakultetsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i ekonomisk historia ska den studerande uppfylla tre villkor:

 1. Genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia med ekonomisk-historisk inriktning eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia med ekonomisk-historisk inriktning eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av uppsatsarbete.
 2. Genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.
 3. Kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur. Kunskaper i engelska bör motsvara minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivåUrvalskriterier vid bedömning av ansökan preciseras i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå, se allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia.

Mer specifika urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

 • självständighet i analys och uppläggning i tidigare arbeten
 • förmåga till formulering av forskningsproblem och -frågor såsom stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
 • tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • förmåga att på ett originellt och vetenskapligt sätt planera en forskningsdesign och genomföra analys av ett material
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
För ytterligare information eller upplysningar om ansökningsförfarandet, kontakta studierektorn för forskarutbildningen i internationella relationer, Mark Rhinard, professor i internationella relationer, tfn 08-16 42 88, mark.rhinard@ekohist.su.se, eller Thomas Jonter, professor i internationella relationer och prefekt för Ekonomisk-historiska institutionen, thomas.jonter@ekohist.su.se. Projektledaren vid Stockholms universitet är Lisa Dellmuth, universitetslektor i internationella relationer, lisa.dellmuth@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – vilken forskningsuppgift du är intresserad av att utföra inom ramen för doktorandplatsen
  – varför och hur du vill bedriva forskningsuppgiften 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer)
 • intyg om engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Gäller ej studenter som genomgått högskoleutbildning vid svenskt universitet/högskola, där engelska är ett av behörighetskraven.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.