Ref.nr SU FV-1557-17
Sista ansökningsdag: 2017-06-10

Länk

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet ingår i forskningsprojektet ’Internationell politik 2.0: Kunskap, minne och makt på Internet i Östasien’ som leds av docent Karl Gustafsson vid Utrikespolitiska institutet och är finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Projektet undersöker hur internet har påverkat internationella maktrelationer i Östasien. Mer information om projektet finns på: www.ui.se/english/research/asia/international-relations-2.0-knowledge-memory-and-power-on-the-internet-in-east-asia/.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i internationella relationer krävs

 1. genomgången utbildning på grundnivå i internationella relationer eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i internationella relationer eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av självständigt uppsatsarbete
 2. genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning
 3. tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, den sökandes självständighet i analys och uppläggning i tidigare arbeten, förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan, tidigare visa förmåga att hålla givna tidsramar, metodologisk och vetenskaplig mognad, förmåga att förhålla sig kritisk till materialet, förmåga att strukturera materialet med hjälp av relevant begreppsapparat och analysmetod, förmåga att på ett originellt och vetenskapligt sätt genomföra analys av ett material, god kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom, självständighet och samarbetsförmåga, samt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Förmåga att inom två år kunna delta i institutionsrelaterade administrativa syften på svenska är önskvärt. Som underlag för bedömningen används dokumentation av tidigare studier och betyg, kvalitet på självständiga arbeten, den sökandes till ansökan bifogade forskningsplan samt intervjuer. Kunnighet i ett av de regionala språken (kinesiska, japanska eller koreanska) är en speciell merit för denna doktorandplats.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Under de första tre åren finansieras doktoranden med stipendium. Sista året erhålls doktorandanställning. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Det förväntade startdatumet för doktorandprojektet är den 28 augusti 2017. Finansiering utgår i högst 48 månader heltid. Doktoranderna ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, men utbildningen kan komma att kombineras med förordnande som innebär en tjänstgöringsskyldighet motsvarande högst 20 % av heltid och som består av undervisning eller administration. Doktorandtiden förlängs då, men högst motsvarande fem år.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen, professor Mark Rhinard, tfn 08-16 42 88, mark.rhinard@ekohist.su.se, eller docent Karl Gustafsson vid Utrikespolitiska institutet, tfn 08-511 768 00, karl.gustafsson@ui.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • forskningsplan (bör ej överskrida 2 500 ord) som definierar syftet och problemområdet för den planerade avhandlingen. 
  Det föreslagna forskningsområdet ska ligga inom ramen för institutionens forskningsstrategi (tillgänglig på www.ekohist.su.se/forskning/forskarutbildning/international-relations) och särskilt inom ramen för forskningsprojektet Internationell politik 2.0: Kunskap, minne och makt på Internet i Östasien’ (sökande uppmanas att kontakta karl.gustafsson@ui.se för mer specifik information om detta).
  Forskningsplanen ska ställas upp enligt följande:
  – syfte och frågeställningar
  – tidigare forskning
  – teori, metod och källmaterial
  – eventuella pilotstudier och resultaten från dessa.
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser/publicerade arbeten (max 3 filer). Uppsats från avancerad nivå är obligatorisk.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.