Ref. nr SU FV-1606-17
Sista ansökningsdag: 2017-06-10

Länk till ansökan.

Projektbeskrivning
Doktorandutlysningen görs inom ramen för projektet ”Invandrade mödrar-rasifierade barn” som leds av professor Paulina de los Reyes och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektets övergripande syfte är att studera invandrade kvinnors erfarenheter av moderskap med fokus på kulturella, värderingsmässiga och materiella överföringar mellan olika generationer. Projektet tar avstamp i postkoloniala teorier och intersektionella perspektiv. Invandringen till Sverige har skett under olika perioder som karakteriseras av skilda formella och informella möjligheter att etablera sig i Sverige. Undersökningsperioden mellan 1970 och fram till idag kan således delas in i fyra olika migrationskontexter; solidaritetens tidevarv mellan 1970 och 1989, den neoliberala vändningen och anpassningen till EU: migrationspolitik mellan 1990 och 2000, gränskontrollen och kriget mot terrorism efter 2001 och liberaliseringen av arbetskraftsinvandringen och urholkningen av asylrätten efter 2008. En viktig fråga för projektet är att studera hur förutsättningar för moderskap, arbete och intergenerationella resursöverföringar förändras under perioden.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fakultetsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i ekonomisk historia ska den studerande uppfylla tre villkor:

 1. Genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia med ekonomisk-historisk inriktning eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia med ekonomisk-historisk inriktning eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av uppsatsarbete.
 2. Genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.
 3. Kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Vid tillsättningen kommer avseende att fästas vid förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

 • självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten och forskningsplanvisad förmåga till problemformulering och stringens
 • tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • förmåga att förhålla sig kritisk till materialet
 • förmåga att strukturera materialet med hjälp av ekonomisk-historisk eller annan relevant begreppsapparat och analysmetod
 • förmåga att använda kvalitativa och kvantitativa metoder på svenskt källmaterial
 • förmåga att på ett originellt och vetenskapligt sätt genomföra analys av relevant material
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Projektledaren och studierektorn för forskarutbildningen, Paulina de los Reyes, tfn 08-16 20 91, paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se, eller prefekten Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – vilken forskningsuppgift du är intresserad av att utföra inom ramen för doktorandplatsen
  – varför och hur du vill bedriva forskningsuppgiften 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer)
 • intyg om engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Gäller ej studenter som genomgått högskoleutbildning vid svenskt universitet/högskola, där engelska är ett av behörighetskraven.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.