Om du upplever dig utsatt för trakasserier är det några saker som kan vara speciellt bra att tänka på: att visa att beteendet är ovälkommet, att berätta om trakasserierna och dokumentera när, var och hur du upplever dig utsatt samt att ta kontakt med Säkerhetsenheten om du upplever dig hotad eller förföljd. Om du blir utsatt för trakasserier.

Vilka trakasserier omfattas av diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen omfattar trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Även sexuella trakasserier omfattas av lagen. För att lagen skall vara tillämplig och utredningsskyldighet föreligga för universitetet ska trakasserierna ha skett i samband med studierna.

Utredning enligt diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är universitetet skyldigt att genomföra en utredning när du som student berättar om upplevda trakasserier eller diskriminering för någon företrädare för universitetet, som en lärare, handledare, prefekt, studierektor eller för universitetets jämlikhetssamordnare. Utredningsarbetet kan göras av någon vid institutionen eller centralt av universitetets jämlikhetssamordnare. Utredningsansvaret gäller både om du upplever dig kränkt av en anställd eller av en annan student.

 

Om du har frågor kring diskriminering eller trakasserier kan du kontakta följande personer vid ekonomisk-historiska institutionen:

Ekonomisk historia

Dag Retsö, dag.retso@ekohist.su.se

Internationella relationer

Akhil Malaki, akhil.malaki@ekohist.su.se

 

Övriga kontaktpersoner för studenter