Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du så snart som möjligt anmäla ett studieavbrott till institutionen. Avbrottet börjar alltid gälla från den dag du anmält avbrottet.  Det går alltså inte att anmäla avbrott retroaktivt om du inte kan styrka att avbrottet skett tidigare. Anmäler du studieavbrott inom tre veckor efter kursstart räknas det som att du inte har gått kursen/programmet och du kan då söka till utbildningen igen på sedvanligt sätt. Anmäler du avbrott mer än tre veckor efter att kursen/programmet startat kan du fortfarande fortsätta studierna vid ett senare tillfälle, men då i mån av plats.

Om du har ett oanmält uppehåll, eller om vi avslår din ansökan om studieuppehåll och du ändå väljer att ta ett uppehåll, så har du rätt att ansöka om återupptagande inför varje termin inom ramen för programmets examinationsrätt. Ett beviljat studieuppehåll, samt beviljat återupptagande, innebär att vi ger dig en garanti om att du kan fullfölja programmet inom ramen för dess examinationsrätt. Denna garanti gäller för den/de terminer som din beviljade ansökan berör.

Avbrott på fristående kurs

Studieavbrott för fristående kurs anmäls till utbildningsadministratören för din kurs. Mejladresser hittar du här: studentexpeditionen@ekohist.su.se. Följande uppgifter ska anges:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Datum för studieavbrott (år-månad-dag, tidigast anmälningstillfällets datum)
 • Den utbildning du vill avbryta

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via portalen Mitt universitet.

Avbrott på program

Vid studieavbrott på program meddelas studieexpeditionen via e-post studentexpeditionen@ekohist.su.se. Följande uppgifter ska anges:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Datum för studieavbrott (år-månad-dag, tidigast anmälningstillfällets datum)
 • Den utbildning du vill avbryta

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via portalen Mitt universitet.

Studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll på utbildning ( Kontrakt för studieavbrott (11 Kb) ) och skicka e-post till studentexpeditionen@ekohist.su.se. Mejlet ska innehålla följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Skäl för studieuppehåll
 • Studieuppehåll från och med (ange hel termin alternativt specifikt datum)
 • Datum för planerat återupptagande av studier (ange hel termin alternativt specifikt datum)
 • Den utbildning du vill göra studieuppehåll i

Om du inte vet exakt hur länge du önskar ta studieuppehåll, ange preliminära datum. Studieuppehåll beviljas för max ett år i taget förutsatt att vi kan garantera plats på utbildningen.

Återupptagande

Glöm inte att ansöka om återupptagande av studier (via e-post) senast 1 april inför hösttermin och 1 oktober inför vårtermin för att vi ska kunna garantera att du får behålla din studieplats på programmet efter studieuppehållet. Inkommer din ansökan om återupptagande senare än ovan angivna datum minskar möjligheten till plats på kurs och därmed beviljat återupptagande.

Den som inte anmält studieuppehåll i förväg, får fortsätta sina studier vid återkomsten i mån av plats.

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen (1993:100) anger att om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Universitets- och högskolerådets författning HSVFS 2012:8 förtydligar:

4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. (HSVFS 2012:8).

5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod.
Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.