Kan jag läsa flera kurser samtidigt?

Vi avråder starkt från att läsa flera kurser samtidigt eftersom heltidsstudier innebär att du förväntas lägga ner lika mycket arbetstid som om du förvärvsarbetade. 40 timmars arbete per vecka är en förutsättning för att klara studierna på avsedd tid och många moment är obligatoriska.

Vad gör jag om jag missar ett obligatoriskt undervisningstillfälle?

I kursplanen ska det framgå vilka eventuella möjligheter som ges till komplettering vid frånvaro. Ta kontakt med din lärare för att ta reda på hur utebliven närvaro ska kompenseras om frågor kvarstår.

Vilken examen får jag?

När du slutfört studier på 180 högskolepoäng varav 90 hp består av antingen Ekonomisk historia I, II och III eller Internationella relationer I, II och III, inklusive skrivit ett självständigt arbete om 15 hp (c-uppsats) så får du en filosofie kandidatexamen i Ekonomisk historia eller Internationella relationer.
Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfodringar om sammanlagt 60 hp (utöver 180 hp från kandidatexamen). Examen ska huvudsakligen bestå av kurser på avancerad nivå, minst 30 hp ska omfatta kurser inom ett huvudområde inklusive ett självständigt examensarbete om minst 15 hp.
Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfodringar om sammanlagt 120 hp (utöver 180 hp från kandidatexamen). Examen ska huvudsakligen bestå av kurser på avancerad nivå, minst 60 hp ska omfatta kurser inom ett huvudområde inklusive ett självständigt examensarbete om minst 30 hp.

Vilka yrken lämpar sig kandidatprogrammet för?

Utbildningen ger kompetens att arbeta med kvalificerade uppgifter som till exempel analytiker, utredare, journalist, handläggare inom privat och offentlig sektor och i internationella organisationer (FN, EU eller mindre organisationer), samt förbereder dig för eventuella fortsatta studier på avancerad nivå. Vad din examen lämpar sig för är också beroende av vilken inriktning du väljer (Ekonomisk historia eller Internationella relationer) samt vilka breddningsämnen du väljer.

Jag har en oavslutad kurs men vill gärna göra klart den nu, hur ska jag gå till väga?

Har du en hel delkurs oavslutad är du välkommen att omregistrera dig på denna. Du får dock gå kursen i mån av plats.
Har du endast tentan kvar och har gjort övriga obligatoriska inlämningsuppgifter och närvarat på obligatoriska seminarier så har du rätt att inom tre terminer från och med registreringen skriva tentan på nytt. Har mer än tre terminer gått måste du dock gå om hela delkursen.
Var du student hos oss för flera år sedan och har oavslutade delkurser eller moment som inte längre finns kvar så får du kontakta respektive studierektor för att diskutera dina alternativ.

Hur får jag behörighet till högre nivåer?

För behörighet till IR2 krävs att du slutfört IR1 (30hp).
För behörighet till EH2 krävs att du slutfört EH1 (30 hp).
För behörighet till IR3 krävs att du slutfört IR1 och IR2 (60 hp), samt ytterligare 30 (hp).
För behörighet till EH3 krävs att du slutfört EH1 och EH2 (60 hp).
För behörighet till mastern krävs motsvarande fil. kand.-examen (180 hp).
För behörighet till ”Seminar in essay writing”  krävs att du slutfört ”Theory of Science and Theories of Social Sciences" (7,5 hp) och "Methods in Social Sciences" (7,5 hp).

Erbjuds praktikplatser via er institution?

Vi har ingen praktik på grundnivå. På avancerad nivå har vi däremot en praktikkurs på 15 hp (tio veckors sammanhängande praktik). För att vara behörig till denna ska du förutom att uppfylla behörighetskraven för studier på avancerad nivå ha fullgjort minst 15 högskolepoäng på vår institution. Du söker själv praktikplatsen och därefter måste den godkännas av institutionen då den ska handla om att tillämpa ämneskunskaper på ett område av relevans för arbetsmarknaden.

Här är en lista över tidigare praktikplatser samt praktikanters arbetsuppgifter: Praktikplatser (98 Kb)

Varför tar ni in så få till C-kurserna?

Anledningen till att det finns ett begränsat antal platser på C-nivå är för att vi vill försäkra oss om att samtliga studenter får bra handledning under arbetet med c-uppsatserna, vilket av naturliga skäl tar mycket tid och resurser.
Vi är medvetna om att flera studenter upplever att det är för svårt att komma in på IRIII. Vid sidan om att det krävs att IRI och IRII är avklarade, kräver vi ytterligare 30 högskolepoäng för att vara behörig. Antagningen sker också på basis av antalet högskolepoäng, vilket innebär att de med flest högskolepoäng har företräde. Vi strävar efter att de studenter som läser IRIII ska göra det som deras sista termin inom ramen för deras fil.kand. så att C-uppsatsen även blir ett examensarbete. På detta sätt har du som student också bättre vetenskaplig grund att stå på för att skriva en bra uppsats. Sammanfattningsvis handlar det alltså om att vi vill säkra kvaliteten på utbildningen för dig som student.

Jag hittar inte masterkurserna på antagning.se, hur ska jag söka dessa?

På antagning.se står masterkurserna under deras svenska titlar och inte de engelska som står på institutionens hemsida. Sök därför på deras svenska titlar. På svenska heter våra masterkurser:

• Ekonomiska kriser och företagande i global historia, 15 hp
• BRIC i den globala ekonomin: Brasiliens, Rysslands, Indiens och Kinas utveckling och strategiska val, 15 hp
• Teori och metod (Globalisering, miljö och social förändring), 15 hp
• Demokrati, politik och sociala förändringar, 15 hp
• Ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter, 15 hp
• Globalisering, miljö och social förändring, 15 hp
• Vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga teorier, 7,5 hp
• Metodkurs, 7,5 hp
• Energi och säkerhet, 15 hp
• Uppsatsseminarium, metod och praktik, 15/30 hp

Historical perspectives on global political economy har dock ingen svensk titel, sök på engelska på antagning.se.