Doktorsavhandlingen har ett rekommenderat omfång på 160 sidor. Du lägger fram avhandlingen vid en offentlig disputation. En opponent kommer att granska avhandlingen och föra fram sina synpunkter, och betygsnämnden sätter betyg på den. Gå gärna på en disputation för att se hur det går till. I kursläsningen ingår fyra obligatoriska metodkurser:

* Ekonomisk teori
* Statistik

Dessa två metodkurser omfattar sammanlagt 15 högskolepoäng. Det är även obligatoriskt att delta högre seminariet, institutionens forskarseminarium, med minst 7,5 högskolepoäng.

Utöver metodkurser tenterar du sju till åtta fritt valda läskurser. Var och en är på 5 poäng och omfattar ca 1 600 sidor. Du får ett brett urval av kurser att välja mellan. En bred läsning bör eftersträvas. Undvik ensidig specialisering på det tema som avhandlingen behandlar. Vissa läskurser bör handla om svensk ekonomisk och social historia. Andra bör röra västerländsk, östeuropeisk och utomeuropeisk ekonomisk historia. I ännu en grupp läskurser kommer du i kontakt med näraliggande discipliner som historia, nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi och antropologi.

Läskurserna tenterar du hos handledaren. Det är viktigt att du hela tiden skriver i anslutning till läsningen. En av läskurserna kan bytas ut mot att du vid några tillfällen är opponent på högre seminariet. Alternativt kan du läsa valda årgångar av vetenskapliga tidskrifter och redovisa för handledaren, eller läsa ytterligare en temakurs.

Läsanvisningar för de fritt valda kurserna i forskarutbildningen

Kurserna omfattar ungefär 1 600 sidor och ska klaras på en tid motsvarande 5 veckor på heltid. Det gör 320 sidor i veckan eller 60-70 sidor per arbetsdag. Det är klokt att planera läsningen så att dessa ramar hålls. Anteckningar bör göras fortlöpande under läsningen.

Försök att så snart som möjligt få grepp om hur boken är uppbyggd. Det kan vara bra att läsa några centrala avsnitt med utgångspunkter och slutsatser, innan du plöjer igenom texten som helhet. Läsningen ska mynna ut i en skriftlig redovisning på ca 10 (maskin-skrivna) sidor. Den ligger till grund för en muntlig genomgång av det du skrivit. Rapporten ska vara en träning i att hålla samman och strukturera ett stort material. Den bör innehålla åtminstone följande komponenter:

* Vilka är de vetenskapliga problem som ska lösas? Varför har texterna i fråga skrivits?
* Hur är de huvudfrågor som tas upp relaterade till varandra, då du ser till kursen som helhet?
* Vilken vetenskaplig tradition och diskussion kan det aktuella arbetet placeras in i?

Redogör för de resonemang som författarna för, och de slutsatser som de kommer fram till.
Jämför dem sinsemellan. Beskriv också det underlag som forskningen bygger på. Är underlaget väl valt i förhållande till frågeställningarna? Hur skulle du själv lägga upp en alternativ undersökning?

Hur löser författarna de problem som ställts upp? Här bör du ge en bild av de hypoteser, teorier och metoder som kommit till användning. Prövas verkligen de teorier och metoder som författaren säger sig vilja använda? Jämför författarna sinsemellan i sättet att använda teori och metod. Verkar valet av teori och metod lämpligt i förhållande till problemställningen? Ser du några alternativ? Kan du tänka dig andra tolkningar av empirin än författarens? Vad har kursen gett dig av angreppssätt och resultat som kan vara relevanta för din egen forskning?

Rapporten ska alltså inte i första hand bestå av referat av litteraturen. Lägg i stället tonvikten på kritisk granskning och diskussion av innehållet. Presentera inte arbetena isolerade från varandra, utan tala om vad du ser som kopplingar mellan olika verk. Dina egna omdömen ska du motivera. Referat ska givetvis ingå, men tänk då på att läsa och skriva på ett sådant sätt att du ger rättvisa åt författarens avsikter, även sådant som du inte håller med om.