Ref.nr SU FV-3654-17

vid Ekonomisk-historiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2017-12-10.

Ämnesbeskrivning
Vid Ekonomisk-historiska institutionen bedrivs forskning och undervisning inom Ekonomisk historia och Internationella Relationer. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Doktoranden förväntas bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Doktoranden ska i enlighet med en individuell studieplan formulera och genomföra ett avhandlingsprojekt och avlägga föreskrivna kurser.

Doktorandutlysningen görs inom ramen för projektet Invandrade mödrar-rasifierade barn ledd av professor Paulina de los Reyes och finansierad av Vetenskapsrådet. Projektets övergripande syfte är att studera invandrade kvinnors erfarenheter av moderskap och arbete. Invandringen till Sverige har skett under olika perioder och formats av skilda formella och informella möjligheter att etablera sig. Undersökningsperioden mellan 1970 och fram till idag kan delas in i olika migrationsregimer. Med avstamp i postkoloniala teorier och intersektionella perspektiv undersöks i projektet hur förutsättningar för moderskap, arbete och resursöverföringar mellan generationer förändras under perioden.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fakultetsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns skäl.

Särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i ekonomisk historia har den studerande som uppfyller följande villkor:

- Genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia med ekonomisk-historisk inriktning eller motsvarande utbildning om minst 90 hp, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia, internationella relationer, historia med ekonomisk-historisk inriktning eller motsvarande utbildning om minst 30 hp, varav minst 15 hp utgörs av uppsatsarbete.

- Genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 hp eller motsvarande.

- Kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Vid tillsättningen kommer avseende att fästas vid förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

 • självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten och forskningsplan
 • visad förmåga till problemformulering och stringens
 • tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • förmåga att förhålla sig kritisk till materialet
 • förmåga att strukturera materialet med hjälp av ekonomisk-historisk begreppsapparat och analysmetod
 • förmåga att använda kvalitativa och kvantitativa metoder på svenskt källmaterial
 • förmåga att på ett originellt och vetenskapligt sätt analysera relevant material
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
För ytterligare information kontakta professor Paulina de los Reyes, tfn 08-16 20 91, paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se eller prefekt Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du söker ska du fylla i följande uppgifter

 • kontakt- och personuppgifter
 • högsta examen
 • språkkunskaper
 • kontaktuppgifter för 2 referenspersoner

Följande dokument ska bifogas

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – vilken forskningsuppgift du tänker utföra inom ramen för doktorandplatsen
  – varför och hur du vill bedriva forskningsuppgiften 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer)
 • intyg om engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Gäller ej studenter som gått högskoleutbildning vid svenskt universitet/högskola där engelska är ett behörighetskrav
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

En mall för forskningsplan finns på www.ekohist.su.se/forskning/forskarutbildning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.