Första professorn Ernst Söderlund
Den första professorn i ekonomisk-historia vid Stockholms högskola (senare Stockholms universitet) var Ernst Söderlund (1903-1996). Han började som lärare, vidareutbildade sig i historia och var lärjunge till Eli Heckscher. År 1943 disputerade Ernst Söderlund på en avhandling med titeln Stockholms hantverkarklass 1720-1772: sociala och ekonomiska förhållanden. För denna fick han Arnbergska priset. Han förklarades docentkompetent året därpå. Ernst Söderlund tillsattes som professor i ekonomisk-historia 1949 och verkade fram till 1969.

Publikationer av Ernst Söderlund
Under sin tid som forskare publicerade Ernst Söderlund flera böcker med fokus på bank- och brukshistoria. Han skrev läroböcker i historia för gymnasiet. Han gjorde sig känd som en ”skicklig pedagog” och ”påläst seminarieledare”. Tillsammans med ett antal forskare (Artur Attman, Karl-Gustaf Hildebrand m fl) skrev han storbandsverket om Fagerstabrukens historia. Enligt egen utsago blev han tillfrågad av bruksdisponenten i Fagersta att skriva en bok om företaget. Men Söderlund drev projektet i egen riktning för att skriva om "bruken som en del av den svenska järnhanteringens historia". På den tiden var det ett gigantiskt och kostsamt projekt. Ernst Söderlund var en av initiativtagarna till en engelsk språkig tidskrift i ekonomisk-historia. Den startade åren 1951-1952 och kom att kallas Scandinavian Economic History Review. Söderlund var engagerad i den första ekonomisk-historiska kongressen i Stockholm. Enligt en bevarad intervju med Söderlund var detta hans genombrott då han fick mer status som forskare genom sin internationella genomslagskraft. Efter pensionen fortsatte Ernst Söderlund sin verksamhet då han hade kvar sitt arbetsrum i Tegnérlunden under åren 1970-1977.

Andra professorn Rolf Adamson
År 1969 tillträdde Rolf Adamson (född 1927) som professor vid ekonomisk-historiska institutionen. Under hans ledning kom institutionen att starta Agrarhistoriska projektet, vilket utmynnade i en rad doktorsavhandlingar. Adamsons tid kännetecknas av ökad fokus på teori och metod. År 1994 tillträdde Johan Söderberg (född 1950) som professor vid ekonomisk-historiska institutionen där han alltjämt är verksam. Han har lett stora projekt såsom konsumtionsprojektet. För närvarande medverkar han i ett antal forskningsprojekt. Ett projekt behandlar marknader och regioner i medeltida Sverige, ett annat om borgerligheten. De senaste projekten rör klimatforskning och ett annat om prisserier från medeltiden och framåt.

Ämnets framväxt
Det ekonomisk-historiska ämnet har vuxit fram under årens lopp. Sedan tidigt 1990-tal är ett antal professorer verksamma vid institutionen, Ulla Wikander (1940) tillsattes 1996 och etablerade genusforskningen vid institutionen. Sven Fritz blev professor 1995 och har bank- finans och företagshistoria som intresseområden. Medan Ulf Jonsson (född 1944) utsågs till professor 1999 och har framför allt ett intresse för de internationella och globala frågorna inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Ämnet har idag en tvärvetenskaplig profil med sin grund i ekonomisk teori, kvalitativa och kvantitativa metoder. Från och med augusti 2010 är docent Yvonne Svanström prefekt vid institutionen.

Lokaler då och nu
Idag är den ekonomisk-historiska institutionen belägen vid Södra huset, ingång A-huset, plan 9. En del forskare sitter även i Röda Villan (RV) vid Frescati-området. Institutionen var från början (år 1952) belägen 2 trappor upp i Tengnérlunden 10 i en privatvåning tillhörande universitetet. Senare flyttade man till lokaler på Tulegatan. Det skulle dröja till 1970-talet innan man flyttade till Frescati-området vid Stockholms universitet, då detta var under uppbyggnad.

Text sammanställd av: Fil dr Therese Nordlund.

Källa: Intervju med Ernst Söderlund ingår i, Minnen: tio röster från Stockholms högskola (Stockholm 2005)
Svenska Män och Kvinnor (1954)
Intervju med Johan Söderberg 3.4.2006
Intervju med Sven Fritz 4.4.2006