En bred samhällsvetenskaplig institution
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer ligger i Södra huset (A-huset plan 9). Här arbetar ett femtiotal personer, forskare/lärare och administrativ personal. Sammantaget registreras 400 studenter varje år. På avancerad nivå ger institutionen egna kurser men är också involverad i tvärinstitutionella program. Institutionen består av två distinkta men nära samverkande ämnen, ekonomisk historia och internationella relationer. Det avspeglas i en ambition att studera grundläggande samhälleliga processer i ett längre perspektiv. Det kan gälla det internationella systemets formering och utveckling, europeisk integration, makt och resursfördelning på olika nivåer, globalt, lokalt och även inom familjen. Dessa temata återspeglar pågående forskning vid institutionen.

Undervisningen
Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land. Kurserna i internationella relationer ger kunskap om de ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som t.ex. globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter, säkerhet, fred och samarbete både på europeisk och global nivå.

I våra kurser ingår
I våra kurser ingår träning i kritisk analys genom olika teoretiska perspektiv och olika metoder för hur man kan använda historiska och samtida källmaterial. I undervisningen lägger vi stor vikt vid teoretisk öppenhet och tränar förmågan att värdera styrka och svagheter i olika teoretiska ansatser. Pluralism och teoretisk öppenhet har alltid varit ett kännemärke för forskning och undervisning vid vår institution.

Användbara studier för din framtida karriär
Kunskaper i ekonomisk historia och internationella relationer är användbara i yrkeslivet, exempelvis för journalister, handläggare, ekonomer och många som vill kunna sätta in samhällets omvandling i ett längre perspektiv. Studierna ger också en god grund för analyser och utredningar av ekonomisk och social förändring, samt för internationell verksamhet av olika slag.

 

Varmt välkommen!