Vittnande av kärnvapenprov: aktivism och auktoritet under andra halvan av 1900-talet

Avhandlingsprojektet undersöker motstånd mot kärnvapenprov i Stilla havet med ett transnationellt perspektiv. Övergripande syfte är att utröna villkor för kunskapsproduktion samt förhållanden och relationer som kampen mot kärnvapen inneburit, för att belysa hur kunskap om provsprängningarna och deras konsekvenser för människor och miljö blev till. Trots myndigheters försäkranden om provsprängningarnas säkerhet och nödvändighet, var provsprängningarna kontinuerligt ifrågasatta av anti-nukleära organisationer och aktörer. I projektet analyseras arkivmaterial och texter från aktivister, engagerade och organisationer, för att särskilt fokusera på mötet mellan vittnande, vetenskap, journalistisk och miljörättvisa som korsar gränser. Genom att utgå från begreppet vittnesaktivism sammankopplas formerandet av motstånd och transnationella nätverksbildningar med lokal kunskap och auktoritet grundad i närhet. Vittnande som kunskapsform har tidigare undersökts i förhållande till humanitärt tänkande och förintelsen kopplat till minne, position och vem som har rätt och möjlighet att hävda kunskap. Detta utvecklar avhandlingsprojektet i förhållande till provsprängningarna och anti-kärnvapenarbetets historia.

 

Witnessing Nuclear Weapons Tests: Activism and Authority in the second half of the 20th century

The project investigates opposition against nuclear weapon testing that was done in the Pacific region, from a transnational perspective. Hereby, it aims to highlight knowledge production and circulation, how the nuclear weapons tests and their consequences for people and environment became known. Contrary to the authorities’ assurances of the tests necessity and safety, they were continuously criticized and questioned by anti-nuclear organizations and actors. In analyzing archival material and texts of anti-nuclear activists, advocates and organizations, focus is on the intersection between testimony, science, journalism, and environmental justice that crosses borders. Building on the concept of witness activism, the forming of opposition and transnational networks are connected to knowledge and authority based on closeness and proximity to the test sites. Testimony and witnessing as forms of knowledge have been investigated in relation to humanitarian reason and the holocaust, in connection to memory, position, and the right and possibility to claim knowledge. The research project develops this in relation to nuclear weapons tests and the history of anti-nuclear work.