Under 1970-talet, ansåg sig utrikespolitiska beslutstagare bevittna fundamentala förändringar i den internationella ordningen i och med détente, avkolonialisering, ett växande beroende stater emellan samt omvälvningar i det ekonomiska systemet. Mot bakgrund av detta upplevda flytande tillstånd valde flera nyvalda socialdemokratiskt ledda regeringar att omforma sin utrikespolitik. En viktig del i denna förnyelse var relationerna till den framväxande postkoloniala världen. Detta projekt analyserar den socialdemokratiska ”Nord-syd politiken” hos regeringarna i Nederländerna, Sverige och Västtyskland under 1970-talet. Genom att anta ett transnationellt perspektiv, argumenteras det att europeiska socialdemokrater utvecklade liknande men inte homogena idéer och policys i sin hantering av ”Nord-syd frågor”. Med fokus på debatt om etablering av en ”ny internationell ekonomisk ordning” och relationerna med antikoloniala rörelser i södra Afrika, analyseras hur socialdemokrater försökte anpassa sin politik till den nya postkoloniala världen och därigenom 1970-talets nya realiteter. Hur uppkom idéerna om en ny socialdemokratisk utrikespolicy? Hur realiserade regeringarna dem? Vilka ambivalenser och motsägelser behövde socialdemokrater hantera och vilka motstridiga positioner fanns inom deras egna partier? Hur interagerade den nya utrikespolitiken med inrikespolitiken? Slutligen, hur inflytelserika och varaktiga var denna nya utrikespolitik?

 

Social Democracy and the rise of the Postcolonial World Order

Around 1970, foreign policy makers believed to witness fundamental changes in the international order due to détente, decolonization, a growing »interdependence« and the upheavals of the international economic system. In this moment of perceived fluidity, many newly elected governments that were led by social democratic parties set out to reform their foreign policy. An important part of this renewal of foreign policy were the relations to the emerging postcolonial world. This research project analyses the »North-South politics« of the social democratic parties and the respective governments they led in the Netherlands, Sweden, and West Germany in the 1970s. By taking a transnational perspective, it argues that European social democrats developed similar, even though not homogenous, ideas and policies in order to deal with »North-South issues«. Focusing on debates about the establishment of a »New International Economic Order« and the relations with anticolonial movements in Southern Africa, the project examines how social democrats tried to adjust their foreign policies to the emerging postcolonial world and the purportedly new realities of the 1970s. How did the ideas for a new social democratic foreign policy emerge? How did governments put them into practice? What ambivalences and contradictions did social democrats have to deal with and what conflicting positions existed within their own governments and parties? How did the new foreign policies interact with domestic policies? And finally: how influential and lasting were these foreign policies?