Peter Haldén, forskare och docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, presenterar sin senaste bok Family Power – Kinship, War and Political Order in Eurasia, 500-2018 (Cambridge University Press, 2020) som nyligen belönats med Försvarshögskolans Hugo Raab-pris för "synnerlig kvalitet". Efter detta kommer han samtala om boken med Mats Hallenberg, professor i historia vid Stockholms universitet.

Släktskap som organisatorisk princip och politisk ordning har av forskare sedan 1600-talet utpekats som antitetisk. I den här boken visar Peter Haldén att så inte är fallet. Istället har släktskapet som legitimeringsprincip och dynastiformerande varit grundläggande för den politiska ordningen. Under de senaste femtonhundra åren av europeisk och mellersta österns historia har elitens familjer och politik utvecklats i symbios med varandra. Genom att visa denna symbios och hur den legat till grund för framgångsrik politik ifrågasätter Peter Haldén väl etablerade teorier om staten och modernitet. Tillskillnad från de samhällsvetare som fokuserat på tvång som statsapparatens centrala maktaspekt argumenterar Haldén för att forskningen borde ta samarbete, samtycke och gemensam identitet och institutioner i större beaktande som element i den politiska ordningen. Haldén visar även att demokrati och individualism inte nödvändigtvis är resultat av modernitet.

 

Peter Haldén, Associate Professor and Senior Lecturer in war studies at the Swedish Defence University, presents his latest book Family Power –Kinship, War and Political Order in Eurasia, 500-2018 (Cambridge University Press, 2020). The book was recently awarded the Hugo Raab Award for scientific work of exceptional quality. After the presentation Peter will discuss the book with Mats Hallenberg, Professor in history at Stockholm University.

Since the seventeenth century, scholars have argues that kinship as an organizing principle and political order are antithetical. This book shows that this was simply not the case. Kinship, as a principle of legitimacy and in the shape of dynasties, was fundamental to political order. Throughout the last one and a half millennia of European and Middle Eastern history, elite families and polities evolved in symbiosis. By demonstrating this symbiosis as a basis for successful polities, Peter Haldén unravels long-standing theories of the state and of modernity. Most social scientists focus on coercion as a central facet of the sate, and indeed of power. Instead, Haldén argues that much more attention must be given to collaboration, consent and common identity and institutions as elements of political order. He also demonstrates that democracy and individualism are not necessary features of modernity.