Stockholms universitets områdesnämnd för humanvetenskap har beviljat fakultetsöverskridande projektstöd till projektet ”Fritt och ofritt arbete: historiska och samtida perspektiv”. Utöver Fia Sundevall och Yvonne Svanström (projektledare) vid Ekonomisk-historiska institutionen, utgörs projektgruppen av Johan Svanberg vid Historiska institutionen och Sofie Tornhill, vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Medlen ska användas för att vidareutveckla befintliga samarbeten över fakultetsgränserna inom området ”fritt och ofritt arbete” samt att söka extern finansiering för forskning.