Fr v Johan Svanberg, Yvonne Svanström, Fia Sundevall och Sofie Tornhill.


Projektet ”Mellan fritt och ofritt arbete. Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880–2022” har tilldelats 5,5 miljoner av Vetenskapsrådet. Projektet leds av Yvonne Svanström, professor vid Institutionen för ekonomisk historia & internationella relationer. Övriga forskare i projektet är docent Johan Svanberg och docent Fia Sundevall vid samma institution samt FD Sofie Tornhill vid Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet. 

I projektet utmanas föreställningen om det moderna lönearbetets frihet. Det knyter an till en pågående diskussion på det internationella arbetarhistoriska fältet om ”fritt och ofritt arbete”, där en utgångspunkt är att det ”fria” lönearbetets utveckling har överlappat med arbetsförhållanden som har innehållit olika inslag av tvång. Projektets syfte är att undersöka hur, under vilka omständigheter och varför skilda former och olika grader av tvingande bestämmelser och praktiker har format den svenska arbetsmarknadens funktionssätt och människors arbetsförhållanden. Det långa perspektivet ger goda möjligheter att urskilja både kontinuiteter och förändringar över tid i en kontext som har präglats av välfärdsstatens framväxt, en i internationell jämförelse stark arbetarrörelse och en strävan efter samförstånd mellan arbetsmarknadens parter. 

De fyra projektdeltagarna genomför olika delstudier där både det privata näringslivet och statligt styrda delar av arbetsmarknaden undersöks. Dessa rör lösdriveri och tvångsarbete från 1880-talet till 1960-talet, tvångsinslag i personalrekryteringen till krigs- och beredskapsarbeten, arbetsmarknadsrelationer från mellankrigstidens arbetslöshetskriser till upplevda obalanser mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft under efterkrigstidens högkonjunktur (med fokus på textil- och konfektionsindustrin), samt den samtida förekomsten av tvingande och ofria element inom branscher (restaurang-, städ-, och taxibranschen) där rekrytering i hög utsträckning sker genom subventionerade anställningar för långtidsarbetslösa, unga och nyanlända migranter.