Sanna Strand, doktor i Freds- och utvecklingsforskning och forskare vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, har beviljats ett treårigt Postdoc-anslag från Vetenskapsrådet för projektet ”Värnpliktens återkomst och omdaning i Europa”. 

Sedan Kalla krigets slut har Europa bevittnat en tydlig trend från värnpliktssystem till professionella och frivilliga försvarsmarker. Politiker, militärer och forskare har deklarerat värnpliktens död och menat att systemet både är inkompatibelt med den nya tidens krig och med (neo)liberala värden som individens frihet, jämställdhet och en konkurrensutsatt offentlig sektor. Trots den här utvecklingen har värnplikten inte försvunnit. Under 2010-talet kunde vi tvärt om se hur värnplikten debatterades, utvidgades och återinfördes på flera håll i Europa. 

Det här projektet studerar värnpliktens återkomst och potentiella effekter genom en kvalitativ jämförelse av hur politiska och militära representanter i Österrike, Tyskland, Norge och Sverige begripliggjort och motiverat värnplikten. Studien ger oss dels en inblick i länder där värnplikten både försvarats, utökats och återinförts under 2010-talet och dels en inblick i hur värnplikten till synes kan utgöra en del av vitt skilda politiska och identitära projekt. Medan värnpliktens återkomst och expansion i Sverige och Norge har drivits av Socialdemokratiska och liberala regeringar med jämställdhetspolitiska ambitioner har värnplikten i Tyskland och Österrike främst försvarats och förordats av högern och extrem- högern, ofta genom att åberopa vikten av nationell sammanhållning och traditionella könsroller. Genom att studera dessa fall kan projektet bidra med kunskap om hur värnplikten hela tiden omskapas och därmed konstruerar olika föreställningar om nationen, medborgarskapet och könsroller. 

Projektet beviljades 3 150 000 SEK för tre år.