Inom ekonomisk historia studerar vi olika aspekter av ekonomisk tillväxt, monetära och finansiella förhållanden, arbete, reproduktion, genusarbetsdelning och användning av naturresurser under skilda tidsepoker. Vi kännetecknas av ett pluralistiskt förhållningssätt till både till teori- och metodanvändning. Här finns forskare som arbetar med begrepps- eller diskursanalys, men också forskare som arbetar med avancerade ekonometriska analyser. Utmärkande för institutionen är det långa tidsperspektivet, med fokus på att rekonstruera historisk statistik från medeltiden till idag. Vi är den enda institutionen i landet som har en omfattande ekonomisk-historisk forskning på medeltida material.