Hur kan klimatavtalet från Paris 2015 och dess ambitiösa målsättning att begränsa mänsklig klimatpåverkan till 1.5-2º C påverka samhällens säkerhet och utveckling på kort och medellång sikt? Hur kan Rysslandsgeopolitiska ställningstaganden påverkas av den snabbt växande marknaden för förnyelsebar energi och en fortsatt nedgång av priset på olja och gas? Kan demografiska förändringar, ökad miljöpåverkan och konkurrens om naturresurser i Mellanöstern och Nordafrika leda till större social instabilitet och ökad migration till Europa? Kommer förändringar i världshandeln att innebära svårbedömda risker i en framtid kantad av ökad osäkerhet i relationer mellan stater? Eller kan ökande miljö- och geopolitiska utmaningar driva på regional och internationell samverkan och skapa möjligheter för entreprenörer och företag?

Dessa och liknande frågor är avgörande för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster. Frågorna signalerar den växande osäkerheten kring geopolitiska förändringar och hur dessa kan komma att påverka den socio-ekonomiska utvecklingen och, i grunden, våra samhällen. I slutänden handlar det om hur väl de politiska systemen från global till lokal nivå står rustade för att tillsammans med nyckelintressenter uppnå det övergripande målet om en hållbar utveckling, som världssamfundet åtagit sig genom såväl Agenda 2030 som Parisavtalet. MISTRA GEOPOLITICS syfte är att kritiskt granska och utforska samspelet mellan geopolitiska strömningar och miljö- och naturresursrelaterade förändringar. I grunden handlar det om hur våra samhällen kommer att behöva utformas och kapaciteten förstärkas för att kunna möta en ökande resursknapphet och samtidigt säkerställa en positiv utveckling och politisk stabilitet under den tidsepok som nu allt oftare kallas ”människans geologiska tidsålder” – Antropocen.

Programmet avser att generera stöd och konkreta underlag till framtagandet av strategier för Sverige och svenska aktörer i syfte att bättre kunna möta ökande geopolitisk osäkerhet och samtidigt ta tillvara de möjligheter som skapas genom innovationoch teknisk utveckling inom en rad områden. Sverige har unika möjligheter att bidra med praktiska erfarenheter, kompetens och innovationskraft för att uppnå Agenda 2030, på hemmaplan och globalt, vilket också stärker svensk konkurrenskraft. Samtidigt medför målsättningarna om en genomgripande samhällsomställning– uttryckta i ramverk som Agenda 2030, Parisavtalet och de svenska miljömålen – att vi står inför konkurrerande prioriteringar och politiska värderingar bland olika aktörer. Detta medför sociala, kulturella, teknologiska, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. MISTRA GEOPOLITICS arbetsmetodik kombinerar kritisk analys av utmaningar kring hållbar utveckling i Antropocenen med framåtblickande strategier för att uppnå ambitionerna om hållbar utveckling och stärkt svensk konkurrenskraft.

 

MISTRA GEOPOLITICS består av en kärngrupp med sex svenska partners: Stockholm Environment Institute, Stockholm International Peace Research Insititute och Linköpings, Stockholms, Lunds och Uppsala universitet. Karin Bäckstrand, Lisa Dellmuth, Andreas Duit och Maria-Therese Gustafsson deltar från SU och samarbeta i forskningen med Joakim Palme från Uppsala Universitet. SU kommer att stå värd för en forskarskola inom programmet.

 

http://www.mistra.org/aktuellt/nyhetsarkiv/2016-12-19-nytt-program-om-geopolitik-och-hallbar-utveckling.html